जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा .... ई-द्वारपोच पोर्टल मधे स्वागत आहे

LOGIN

UserName

Password

सर्व गोदाम पालकांनी माहे सप्टेंबर 2019 ऑक्टोंबर 2019 व नोव्हेंबर 2019 चे वाहतुक पुर्ण झाले असल्यास MONTH END करावे.

उद्देश - PDS अंतर्गत सुधारित वितरण पध्दतीनुसार अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तुंची शासकीय धान्य गोदाम ते रास्त भाव दुकानापर्यंत वाहतुक करतांना 100 टक्के संगणकीय प्रणालीचा वापर करणे..

Here You can login to your account for data entry and all.
Home | Contact Us